OBCHODNÉ PODMIENKY

Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci:

Better point, s. r. o., Závadská 20, 831 06 Bratislava-Rača

IČO: 47 097 213    DIČ: 2023750509

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 88491/B, prevádzkovateľ internetového obchodu www.krstnamama.sk

e-mail: info@krstnamama.sk

číslo účtu pre bezhotovostné platby:

VÚB, a.s. 4165202151 / 0200  IBAN: SK49 0200 0000 0041 6520 2151   SWIFT (BIC): SUBASKBX 

 

Kupujúci:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky zo stránky www.krstnamama.sk.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy: Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zásielkového predaja. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie menovaného zákona. Objednávky podané prostredníctvom www.krstnamama.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka nadobúda platnosť v okamihu, keď kupujúci obdrží potvrdzujúci e-mail na adresu, ktorú pri objednávaní uviedol. V prípade, že kupujúci uskutoční objednávku prostredníctvom e-shopu www.krstnamama.sk a na jeho e-mailovú adresu nepríde potvrdzujúci e-mail, objednávka nie je platná a kupujúci je povinný ju zopakovať alebo dohodnúť objednanie tovaru prostredníctvom telefónu. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to emailom, ktorý sa považuje za záväzný. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený objednávkový formulár (predpísané údaje a náležitosti). Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe. Výnimku tvoria údaje potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom). Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho úplnom zaplatení a prevzatí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Kúpna cena, právo na jej zmenu Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny. Platné kúpne ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania kúpna cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za kúpnu cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci použije na bezhotovostný prevod bankový účet vedený v inej krajine ako v Slovenskej republike a nevyužije pritom bezplatnú SEPA platbu, účtuje sa mu príplatok 1€.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zo strany kupujúceho:

Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Ak takýto prípad nastane, kupujúci musí: a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla a dátumu objednávky, špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu b) tovar musí byť: v pôvodnom nepoškodenom obale nepoužitý nepoškodený kompletný súčasťou vráteného tovaru musí doklad o kúpe tovaru tovar musí kupujúci zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nám; taktiež musí byť zaslaný ako balík so službou „Krehké“, ak si to povaha tovaru vyžaduje (napr. sviečky) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene tovaru, pokiaľ bolo poštovné pri dodávke účtované. Ak sa poštovné neúčtovalo, tak bude z kúpnej ceny tovaru suma za dopravu odpočítaná. V prípade, že vyššie uvedené podmienky kupujúci nesplní, predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (návrh kúpnej zmluvy) alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je na trhu nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, bude zákazník kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní.

 

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike. Ak si kupujúci objedná produkty s rôznou dobou dodania, predávajúci expeduje zásielku až po skompletizovaní celej objednávky. Vtedy platí doba dodania, ktorá je najdlhšia spomedzi objednaných produktov. Za omeškanie zásielky spôsobené Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou predávajúci neručí.

 

Doprava a platby

Cena za poštovné a balné záleží od typu dopravy, ktorý si kupujúci zvolí v objednávke:

a) kuriér spoločnosti 123kurier - 4,90 €

b) kuriér spoločnosti 123kurier, platba dobierkou - 5,90 €

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Adresa osobného odberu: Závadská 20, 831 06 Bratislava v čase podľa telefonického dohovoru (+421 905 332 515)

Rozvoz tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne, na základe aktuálnych podmienok prepravcov. Túto skutočnosť systém internetového obchodu nepodporuje, preto cenu uvedenú na objednávke nemožno považovať za konečnú. Skutočnú cenu prepravy vykalkuluje predávajúci pri obdržaní objednávky a oboznámi s tým kupujúceho. Na základe novej kalkulácie môže kupujúci svoju objednávku buď zrušiť alebo potvrdiť.

Platba je možná na dobierku (účtujeme príplatok 1 €), bankovým prevodom na základe nami zaslaných údajov, Internetbankingom vrátane platby kartou.

 

Záručná doba

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Zákazník si uplatňuje reklamáciu napísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na emailovú adresu info@krstnamama.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho. Po obdržaní protokolu predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade reklamácie je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Ak si to povaha tovaru vyžaduje, je kupujúci povinný priplatiť si za označenie balíka „Krehké“.

V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu). 

 

Osobné údaje a ich ochrana

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V DOTAZNÍKOCH "OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI" (HEUREKA) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

O nás

Kontakty